Algemene voorwaarden

ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN, INFORMATIELIJN EN ABONNEMENTEN – Koen Hoefgeest® Optie Advies EZ – NEDERLAND

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koen Hoefgeest® Optie Advies EZ, De Sitterlaan 15, 5505 AA te Veldhoven, Kamer van Koophandelnummer: 17199546 Eindhoven (hierna te noemen: KHOA), betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten en afname van overige diensten: opleidingen, modulen, cursussen, trainingen, 0900-informatielijn en alle abonnementen inclusief het gebruik van de website hoefgeest.nl.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen KHOA en de deelnemer/abonnee komt tot stand door toezending van de aanvraag tot deelname door de deelnemer/abonnee via het bestelformulier op de websitewinkel van hoefgeest.nl
2. Voor inschrijvingen kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van het bestelformulier dat op de websitewinkel staat. De deelnemer/abonnee verklaart zich akkoord met de deelnamevoorwaarden door de bestelling en betaling via de websitewinkel.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op de 0900-informatielijn, de SMS Alert service, het WhatsApp abonnement en de overige informatie verkregen via de website hoefgeest.nl.  Door gebruik te maken van deze diensten verklaart de gebruiker zich akkoord met de deelnamevoorwaarden.

Artikel 3 Annulering door de deelnemer/abonnee

1. De deelnemer heeft het recht deelname aan een opleidingsactiviteit te annuleren.
2. Bij annulering tot één week voor aanvang van de betreffende opleidingsactiviteit worden door KHOA
administratiekosten à € 25,- in rekening gebracht. Bij annulering tot twee dagen voor de aanvangsdatum is de
deelnemer verplicht 50% van het cursusgeld te betalen, daarna 100%.
3. De abonnee heeft uitsluitend het recht het abonnement op te zeggen per vooraf overeengekomen afloopdatum. Abonnementen worden zonder tijdige opzegging automatisch verlengd voor de duur van het lopende abonnement. Kwartaalabonnementen kunnen niet worden opgezegd en lopen automatisch af na het verstrijken van de looptijd.

Artikel 4 Annulering, uitstel en weigering door KHOA

1. KHOA heeft het recht tot twee werkdagen voor de uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door KHOA voldoende reden aanwezig wordt geacht.
2. Indien daartoe door KHOA voldoende reden aanwezig wordt geacht kan door KHOA besloten worden de uitvoering van een opleidingsactiviteit op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.
3. Eveneens heeft KHOA het recht een deelnemer/abonnee om hem moverende redenen te weigeren.
4. In genoemde gevallen heeft de deelnemer/abonnee recht op terugbetaling van het volledige bedrag.
5. Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit door KHOA is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt.

Artikel 5 Prijzen

1. Prijzen zijn bindend.
2. Prijzen zijn inclusief BTW, kosten van studiemateriaal en communicatieoverdracht, tenzij anders aangegeven.
3. Prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij anders vermeld.
4. Prijswijzigingen gelden uitsluitend voor nieuw af te sluiten abonnementen.

Artikel 6 Betaling

1. De deelnemer/abonnee dient het verschuldigde bedrag te voldoen bij vooruitbetaling en voor facturering op de door KHOA aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Via de website kan een kortingsbon worden verkregen bij vaststaande door KHOA ingestelde kansbepaling. Deze kortingsbon is slechts eenmalig in te wisselen via de websitewinkel en slechts beperkt geldig, vrijelijk te bepalen door KHOA. Aan de kortingsbon kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
3. Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer/abonnee over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum dan wel de overeengekomen betalingsdatum.
4. De deelnemer/abonnee dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van KHOA, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de deelnemer/abonnee ter zake.
5. Bij het afsluiten van een WhatsApp kwartaalabonnement met drie maandbetalingen en betaling via iDeal gaat de abonnee expliciet akkoord dat de twee overige maandbetalingen via een SEPA-incasso opdracht automatisch worden geïnd. Via de keuzeoptie in het eigen accountdashboard op de website kan de keuze voor een automatische incasso worden gewijzigd, waarna de betalingen handmatig door de abonnee zelf tijdig dienen te worden verzorgd. Het abonnement verloopt automatisch als het kwartaal ten einde is.

Artikel 7 Incassokosten

1. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het KHOA vrij de vordering ter incasso uit handen te geven.
2. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de deelnemer/abonnee.
3. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 8 Privacy

1. Door de deelnemer/abonnee verstrekte gegevens zullen door KHOA uitsluitend voor intern gebruik worden aangewend.
2. Persoonlijk gebonden gegevens zullen door KHOA onder geen enkele voorwaarde ter beschikking worden gesteld aan derden.
3. Het Privacy statement op de website hoefgeest.nl is van toepassing op alle door KHOA aangeboden diensten.

Artikel 9 Kwaliteitszorg/klachtenregeling

1. De deelnemer/abonnee dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een met de samenhangende administratieve procedure via e-mail kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus/het abonnement en deze te richten aan KHOA. Aangaande de reclame zal via e-mail een reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens via e-mail zal plaatsvinden.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. KHOA behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door KHOA verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, SMS berichten, grafieken enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande expliciete toestemming van KHOA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, op straffe van schadevergoeding.

Artikel 11 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit impliciet voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals bijvoorbeeld copyright en auteursrechten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. KHOA is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus dan wel een abonnement, of de annulering van de cursusovereenkomst of het abonnement door KHOA, tenzij opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Mocht KHOA op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk blijken te zijn voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de afgenomen cursus of het abonnement.
3. KHOA is nimmer aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade en geenszins voor enige handelsverliezen.

Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop KHOA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KHOA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. KHOA heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KHOA zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KHOA opgeschort.

Artikel 14 Overige bepalingen

1. Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
3. Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar KHOA is gevestigd.
4. Op overeenkomsten tussen KHOA en de deelnemer/abonnee/gebruiker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel kantoor Eindhoven.
6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

2008 – 2024 © hoefgeest.nl